Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Houten Kozijnen Loods (dochteronderneming van De Jong Kozijnen)
Everdenberg 44 (Fabriek)
Everdenberg 63 (Showroom)
4902 TT Oosterhout (NB)
Tel. +31 (0)162 435 381
info@houtenkozijnenloods.nl
Btwnummer : NL819119349B01
KvKnummeer : 18056699

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene leverings, betalings en nazorg voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
houtenkozijnenloods.nl: De onderneming met de handelsnaam “houtenkozijnenloods.nl”,
De website: De website van houtenkozijnenloods.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen houtenkozijnenloods.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
Klant: Iedere natuurlijke persoon die met houtenkozijnenloods.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen houtenkozijnenloods.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle kozijnen, geleverd zonder toebehoren, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto
en/of tekening worden getoond.
2. houtenkozijnenloods.nl staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica’s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door houtenkozijnenloods.nl in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of
kenbaar gemaakt.
3. Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. houtenkozijnenloods.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
5. houtenkozijnenloods.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. houtenkozijnenloods.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat houtenkozijnenloods.nl niet
verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan houtenkozijnenloods.nl niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. houtenkozijnenloods.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct
op de hoogte stellen.

1. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
2. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
3. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en houtenkozijnenloods.nl de klant per email een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Indien op verzoek van de klant door houtenkozijnenloods.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per email heeft geaccepteerd, en houtenkozijnenloods.nl de klant per email een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis houtenkozijnenloods.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door houtenkozijnenloods.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5: Levering

1. houtenkozijnenloods.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. houtenkozijnenloods.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.
2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient houtenkozijnenloods.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog
binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
1. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij houtenkozijnenloods.nl de wijze van verzending bepaalt.
2. houtenkozijnenloods.nl brengt voor bestellingen verzendkosten in rekening. Het bedrag aan verzendkosten bedraagt €75,00. Bij grote bestellingen wordt €320,00 in rekening gebracht.
3. Voor levering op Texel brengen we € 250,00 in rekening. Op de overige Waddeneilanden bezorgen we niet.
4. Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 130,00 transportkosten berekend.
5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt houtenkozijnenloods.nl geen enkele verantwoording.
6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekent van minimaal € 100,00.
7. Houtenkozijnenloods.nl betracht de grootste zorg om de levering compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijk nazorg om de (rest)levering binnen 28 kalenderdagen te voldoen. Zonder dat er kosten kan worden verhaald op houtenkozijnenloods.nl in verband met het inhuren van een derde partij.
Dit geldt voor zowel de kosten voor de opdrachtgever (de klant) zelf, en voor de kosten van het inhuren van een derde partij.

Artikel 6: Retourzendingen

1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt houtenkozijnenloods.nl nimmer een maatwerk product retour!
2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid c.q. fout van houtenkozijnenloods.nl te wijten is. In zo’n geval zal houtenkozijnenloods.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Bij levering van producten: LET OP: alle producten worden op maat gemaakt. Dit houdt dat het herroepingsrecht komt te vervallen op alle producten. Na akkoord van de klant op de technische tekening starten wij de productie. Als de productie is gestart, is het niet meer mogelijk de order te annuleren.

Artikel 8: Garantie

1. Op de door houtenkozijnenloods.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaar.
2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en houtenkozijnenloods.nl overeengekomen garantietermijn. De klant is verantwoordelijk voor het onderhoud van houten
gevelelementen kozijnen mits er aanspraak gedaan wilt worden op de garantietermijn.


Lees hier de informatie over het onderhoud van houten gevelelementen.

3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van houtenkozijnenloods.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
4. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
5. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van houtenkozijnenloods.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product
en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
6. Isolerend glas kan afwijken van standaard glas. De klant wordt tijdens de koop op de hoogte gesteld van deze bijzonderheden. In deze bijlage vind je nogmaals informatie hierover.

Artikel 9: Reclames

1. De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of nietlevering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal houtenkozijnenloods.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet
indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
3. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Indien het door houtenkozijnenloods.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot
schade heeft geleid.
2. Nimmer is houtenkozijnenloods.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is houtenkozijnenloods.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 11: Overmacht

1. houtenkozijnenloods.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien houtenkozijnenloods.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop houtenkozijnenloods.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van houtenkozijnenloods.nl daaronder begrepen.
2. houtenkozijnenloods.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat houtenkozijnenloods.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 12: Betaling

1. houtenkozijnenloods.nl accepteert twee betaalwijze:
(1) de betaling van het product en/of producten worden via Ideal op de site gedaan.
(2) de betaling van het product en/of producten worden na goedkeuring van de tekeningen binnen 48 uur betaald via een overschrijving.
Dit betekent dat de klant na bestelling van houtenkozijnenloods.nl per email de factuur ontvangt. De klant betaalt 100% van het orderbedrag, waarna de bestelling in productie wordt genomen. Vervolgens stelt houtenkozijnenloods.nl de klant op de hoogte van de eerst mogelijke leverdatum. Op het moment dat dit niet gebeurt of gebeurd is behoudt houtenkozijnenloods.nl zich het recht voor om de levering op te schorten.
2. houtenkozijnenloods.nl vraagt voor iedere bestelling een standaard aanbetaling van 100% het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van houtenkozijnenloods.nl, bij gebreke waarvan de productie van de bestelling wordt uitgesteld,
3. De rest van het verschuldigde bedrag dient tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van houtenkozijnenloods.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de nonbetaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is houtenkozijnenloods.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan houtenkozijnenloods.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen
met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 13: Geschillen en klachten

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van houtenkozijnenloods.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. houtenkozijnenloods.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen houtenkozijnenloodse.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
7. Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur: Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om
zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als
consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

×